فرآيندی كه در آن سطوح اجسام و تجهيزات از ميكروارگانيسم ها و عوامل انتقال دهنده آنها كه شامل : قارچ ، باكتری ، هاگ باكتری و ويروس ها می باشد به طور كامل پاک می شوند را سترون کردن يا استريل كردن sterilization می نامند . در فرآيند كار تجهيزات استريل به نسبت جنس و ماده بوجود آورنده ابزار می توان از روشهای مختلفی بهره گرفت به طور مثال : روش های گرمايی خشک (فوور) ، گرمايی مرطوب (اتوكلاو) ، شيميايی ، راديواكتيو (پرتوگاما) و فيلتراسيون . كام طب | مرجع جامع تجهيزات دندانپزشكی و تجهيزات پزشكی مجموعه ی كاملی از تجهيزات استريل را در اين بخش برای بهره برداری شما عزيزان گرد هم فراهم آورده است .

تجهیزات استریل

1 2 8 9

دانشنامه تجهیزات دندانپزشکی